Skip to main content
 • Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 

Το Μεσολόγγι των ντόπιων έχει ως κύριο μέλημα την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης του Μεσολογγίου και των περιοχών εντός στα όρια που τον περιβάλλουν. Οι βιωματικές εμπειρίες που διοργανώνει ο οργανισμός, αντικατοπτρίζουν τον συγκεκριμένο σκοπό και συμμορφώνονται με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και του υπεύθυνου τουρισμού.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

 

Ο οργανισμός Messolonghi by locals – Μεσολόγγι των ντόπιων δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο των πληροφοριών που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.messolonghibylocals.com.Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο ιστότοπος του Οργανισμού μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ αυτά διαγράφονται κατόπιν αιτήματος σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Οργανισμό με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, τον προγραμματισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων, τη διαχείριση των σχέσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παρεχόμενη υπηρεσία, τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και την προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δράσεων μας.  Η συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αναγνωρίζουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα ασφαλή και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τους συνεργάτες, τα μέλη, τους χρήστες του ιστότοπού μας και άλλα άτομα να γνωρίζουν πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά τους στοιχεία. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ιστότοπου μας, γιατί κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με όσα περιγράφονται στην Πολιτική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

 

Συλλέγουμε πληροφορίες απευθείας από άτομα όταν υποβάλλουν οικειοθελώς τα προσωπικά τους στοιχεία σε εμάς συμπληρώνοντας φόρμες (στον ιστότοπό μας ή με άλλο τρόπο) ή αλληλογραφώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχετε όταν κάνετε αίτηση για συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα, εγγραφή για να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση, όταν ζητάτε πληροφορίες, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή έρευνες. Οι πληροφορίες που μας δίνετε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα και τη διεύθυνση της εταιρείας σας, εναλλακτικά στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. μέλη της οικογένειας ή γραμματέα), φωτογραφία και οικονομικές πληροφορίες. Όταν συλλέγονται αυτού του είδους οι πληροφορίες,  θα σας ενημερώνουμε για την αιτία και τον λόγο συλλογής των πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα χρησιμοποιηθούν.

 

 • Χρόνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 

Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
 • Για τους σκοπούς προώθησης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 • Δικαιώματα φυσικού προσώπου σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 12), δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20), δικαίωμα εναντίωσης περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ (άρθρα 21 και 22).

 

 • Απόρρητο & Ασφάλεια Συναλλαγών:

 

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στον Οργανισμό είναι εμπιστευτικές και ο τελευταίος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

 

 • Ο Οργανισμός δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών/μελών  και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

 • Στην περίπτωση που  ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

 

 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva Wallet

 

“Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

 • Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα ή μέσω viva wallet πραγματοποιούνται στο ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε τράπεζας/εταιρίας.

 

 • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

 

 • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

 • Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο – ψηφιακό υλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους.

 

Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος μας με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 • COOKIES

 

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη.

Τα cookies εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς. Για παράδειγμα:

 • Μπορούν και θυμούνται τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, έτσι ώστε να μην πρέπει να τα εισάγετε κάθε φορά που συνδέεστε σε μια υπηρεσία.
 • Βοηθούν και εμάς αλλά και τρίτους να κατανοήσουμε ποια τμήματα των υπηρεσιών μας είναι περισσότερο δημοφιλή, καθώς μας επιτρέπουν να βλέπουμε ποιες σελίδες και ποιες λειτουργίες επισκέπτονται οι χρήστες και να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία.
 • Βοηθούν και εμάς αλλά και τρίτους να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών μας και άλλων τοποθεσιών web και εφαρμογών.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να δέχεται όλα τα cookies, να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν γίνεται αποστολή cookies. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης είναι διαφορετικό. Μεταβείτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς να αλλάζετε τις προτιμήσεις των cookies. Το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας ενδέχεται να περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις ελέγχου για cookies.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν με χρήση cookies και η απενεργοποίηση των cookies ίσως επηρεάσει τη δυνατότητά σας να τις χρησιμοποιείτε.

 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπού μας ή/και των υπηρεσιών μας, συνιστά συμφωνία με όλους τους όρους και προϋποθέσεις και εγγυάται ότι οι χρήστες κατανοούν, συμφωνούν και αποδέχονται όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται εδώ. Ο Οργανισμός μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.messolonghibylocals.com.ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Ο Οργανισμός ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς παροχή υπηρεσίες. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

Ο Οργανισμός δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός τόπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

Μπορείτε να κάνετε κράτηση για την ημερήσια περιήγηση, την πολυήμερη εμπειρία σας ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα (δηλαδή υπηρεσία) κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κράτηση τώρα» και θα κατευθυνθείτε στη φόρμα κράτησης και στη σελίδα ασφαλούς πληρωμής. Μόλις ολοκληρωθεί η κράτηση, θα πρέπει να περιμένετε να λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς προτού προχωρήσουμε στην χρέωση του λογαριασμού σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβεβαιώσουμε μια κράτηση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. Εάν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου (48 ώρες) δεν λάβετε επιβεβαίωση της κράτησής σας από εμάς, θεωρήστε την ως ανεπιτυχή, οπότε θα σας ενημερώσουμε για εναλλακτικές επιλογές. Θα χρεώσουμε το ποσό της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει μόνο έπειτα από επιβεβαίωση της κράτησής σας.

 

** Ο οργανισμός Messolonghi by locals μπορεί να προβεί σε άμεση κράτηση κάποια δραστηριότητας με την αποστολή αποδεικτικού πληρωμής από την τράπεζα σε περίπτωση που για την μεταφορά χρειάζονται 2 ή περισσότερες εργάσιμες ημέρες.

 

** πληρωμές από το εξωτερικό

 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Η πολιτική μας για ενδεχόμενες ακυρώσεις ορίζεται παρακάτω και δεν αντιπροσωπεύει την πολιτική ακύρωσης  έτερων παρόχων ή συνεργατών, οι οποίοι κατέχουν το δικαίωμα να προσαρμόσουν την πολιτική ακύρωσης ανάλογα με τους όρους τους. Οι πολιτικές ακύρωσης διαμορφώνονται ως εξής:

 

 • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης εντός 14 ημερολογιακών  ημερών πριν από την ημερομηνία της δραστηριότητας, διατηρείτε το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων.
 • Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται εντός 13 έως και 7 ημερολογιακων ημερών πριν από την ημερομηνία της δραστηριότητας επιβάλλονται τέλη ακύρωσης που αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού ποσού κράτησης.
 • Ακυρώσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα, μικρότερο των 6 ημερολογιακών ημερών επιφέρουν χρέωση με το συνολικό ποσό της κράτησης.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας υπηρεσίας λόγω επέλευσης γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία ή απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υγειονομικούς περιορισμούς κ.α) θα πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων από τον οργανισμό μας κατόπιν συνεννόησης.
 •  Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπου απαιτείται επιστροφή χρημάτων με βάση την πολιτική ακύρωσης , τραπεζικές προμήθειες και χρεώσεις δεν είναι επιστρέψιμες.

 

 

 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Προσφέρουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 

– Πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, όπου θα κατευθυνθείτε εκ νέου στη σελίδα ασφαλούς πληρωμής του διακομιστή Viva Wallet για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή η μέθοδος πληρωμής, θα προστεθεί επιπλέον χρέωση υπηρεσιών (που ισοδυναμεί με 3,5%) στο συνολικό ποσό. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν χρεώσεις πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πληρωμής δεν επιστρέφονται.

 

– Τραπεζική μεταφορά, όπου θα μεταφέρετε χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Λάβετε υπόψη ότι προσφέρουμε και αναμένουμε να λάβουμε το τελικό ποσό (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) σε Ευρώ για αυτήν την υπηρεσία. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν πρόσθετες τραπεζικές προμήθειες/έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν για την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, θα βαρύνουν τον Πελάτη, επομένως επιλέξτε την επιλογή «ΜΑΣ» κατά τις μεταφορές SWIFT.

 

Μόλις η πληρωμή σας ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα λάβετε την επιβεβαίωση κράτησης για τις επιλεγμένες υπηρεσίες σας στο email που έχετε εγγράψει στον ιστότοπό μας. Η παροχή email είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να παρακολουθείτε την διαδικασία της κράτησης.

 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

 

Ο οργανισμός Messolonghi by locals – Μεσολόγγι των ντόπιων δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ιδιωτικής περιουσίας ή σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ξεχάσει προσωπικά του αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός θα προσπαθήσει για τον εντοπισμό και την επιστροφή αυτών.

 • ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Δηλώνω με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχω την άδεια να συμμετάσχω σε αθλητικές δραστηριότητες, είμαι σωματικά ικανός και δεν έχω λάβει γνωμάτευση ή συμβουλή οποιασδήποτε ειδικότητας ιατρού να μην συμμετάσχω σε δραστηριότητες. Επιπλέον δηλώνω πως δεν πάσχω από κάποια ασθένεια η οποία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα μου να λάβω μέρος ή να επηρεαστώ δυσμενώς από την συμμετοχή μου σε αυτή.

Δηλώνω πως αναλαμβάνω όλους του κινδύνους/ρίσκα συμμετοχής σε όποια δραστηριότητα πωλήθηκε ή προωθήθηκε, άμεσα ή έμμεσα από τον οργανισμό Messolonghi by locals – Μεσολόγγι των ντόπιων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από αμέλεια που μπορεί να προκύψουν, ελαττωματικό εξοπλισμό ή περιουσία που ανήκει, συντηρείται ή ελέγχεται από εμπλεκόμενες οντότητες ή χωρίς την δική μας υπαιτιότητα.

Κατανοώ, πως κατά την συμμετοχή μου στις δραστηριότητες του Οργανισμού μπορεί να φωτογραφηθώ ή να αποτυπωθώ σε βιντεο. Συμφωνώ να επιτρέψω την χρήση του οπτικοακουστικού υλικού για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό από τους κατόχους της δραστηριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλω να ενημερώσω τους διοργανωτές για την αντίθεση μου, ,προκειμένου αυτοί να πράξουν τα νόμιμα.

Έχω ενημερωθεί αναλυτικά για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει οι διοργανωτές και δηλώνω πως παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον τους σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς από οποιαδήποτε αιτία και ειδικά σε πιθανότητα τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που μπορεί να μου συμβεί κατά την διάρκεια της δραστηριότητας.

Δεσμεύομαι ότι θα τηρώ τους απαιτούμενους κανόνες προκειμένου να διατηρείται καθαρός και ασφαλής ο εκάστοτε χώρος δράσης τον οποίο επισκέπτομαι (δεν πετάω σκουπίδια στο έδαφος ή στην θάλασσα, δεν πετάω τσιγάρα με κίνδυνο πυρκαγιάς κλπ)

Αναγνωρίζω ότι το συγκεκριμένο έντυπο αποποίησης ατυχήματος και απαλλαγής ευθύνης θα χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό Messolonghi by locals – Μεσολόγγι των ντόπιων και λοιπούς συνεργάτες. Επίσης αναγνωρίζω πως το έντυπο διέπει τις ενέργειες και τις ευθύνες μου στις εν λόγω δραστηριότητες.  Τέλος βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει αυτό το έγγραφο και κατανοώ πλήρως το περιεχόμενό του.

Δηλώνω ότι σε περίπτωση που πραγματοποιώ κράτηση για την συμμετοχή άλλου/ων, πέραν εμού, ατόμου/ων σε δράσεις του Οργανισμού, έχω την υποχρέωση να τον/τους ενημερώνω για τους παρόντες όρους.

Σε περίπτωση που κάποιος άλλος, αντ’ εμού και με την συναίνεση μου, πραγματοποιήσει την κράτηση για εμένα για να συμμετάσχω σε δράσεις του Οργανισμού, δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και έχω ενημερωθεί για  τους παρόντες όρους και τους αποδέχομαι πλήρως.

Δηλώνω ότι ως γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου/κων, συναινώ στην συμμετοχή του/ς στις δράσεις του Οργανισμού με την πλήρη επίβλεψη μου και δηλώνω ότι έχω την πλήρη ευθύνη γι’ αυτό/α.

 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΡΙΣΚΟΥ

 

Ορισμένες από τις δραστηριότητες που μπορεί να έχετε επιλέξει ενδέχεται να εμπεριέχουν κάποιο βαθμό κινδύνου. Επιπλέον το φυσικό περιβάλλον που πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες μπορεί να κρύβει επικινδυνότητα με κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου.

Συμμετέχοντας στις δραστηριότητες μας, αποδέχεστε και αναλαμβάνετε την ευθύνη για τους κινδύνους. Αν και ο οργανισμός MESSOLONGHI BY LOCALS – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ παρέχει λεπτομερείς οδηγίες, πληροφορίες ασφαλείας και σε αρκετές περιπτώσεις εκπαιδευτικά μαθήματα που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους, κατανοείτε και αποδέχεστε τους κινδύνους που ενέχουν δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον ιδίως όπου χρειάζεται συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες σε απομακρυσμένες τοποθεσίες

Με την αποδοχή σας αναγνωρίζετε πως πιθανοί κίνδυνοι και προκλήσεις έχουν εξεταστεί καθώς επίσης αναγνωρίζετε πως έχετε εκτιμήσει τις προσωπικές σας δυνατότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που παρέχονται από τον οργανισμό MESSOLONGHI BY LOCALS – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ.

Συμφωνείτε ότι ο οργανισμός MESSOLONGHI BY LOCALS – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε είδος τραυματισμού ή θανάτου κατά την διάρκεια δραστηριότητας ή υπηρεσίας που έγινε κράτηση από την ιστοσελίδα www.messolonghibylocals.com ή μέσω άλλου ταξιδιωτικού παρόχου.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε ανασφάλεια ή αβεβαιότητα θα πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο του προγράμματος καθώς δεν είστε υποχρεωμένοι να λάβετε μέρος. Ο οργανισμός MESSOLONGHI BY LOCALS – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ και ο υπεύθυνος της δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα να μην σας επιτρέψει να συμμετάσχετε σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις βασικές προϋποθέσεις.

Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας αποτελεί προαπαιτούμενο. Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή συμπεριφορά σας προκαλέσει κίνδυνο, αγωνία ή και υλικές φθορές ο υπεύθυνος του προγράμματος διατηρεί την δυνατότητα να τερματίσει την κράτηση ή την δραστηριότητα σας χωρίς να δικαιούστε αποζημίωση  για αχρησιμοποίητες ή χαμένες υπηρεσίες ή έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του τερματισμού της κράτησής σας.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

 

Η Σύμβαση και οι παρόντες Όροι υπόκεινται στους νόμους της Ελλάδας και υποβάλετε ότι συμφωνείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στο Μεσολόγγι, Ελλάδα, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή σχετικά με κάποια  εμπειρία.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Όραμα του οργανισμού MESSOLONGHI BY LOCALS – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ είναι να αποτελέσει μέρος στην εξέλιξη του βιώσιμου τουρισμού και να δημιουργήσει τις βάσεις ώστε το συγκεκριμένο μοντέλο να δομηθεί στην συνείδηση και τις πρακτικές σε ολόκληρη ευρύτερη περιοχή. Αναγνωρίζουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και προσπαθούμε να δράσουμε σε τοπικό επίπεδο.

Προκειμένου να αναπτύξουμε βιώσιμες και εμπορικά ελκυστικές εμπειρίες συνεργαζόμαστε στενά με τοπικούς εταίρους. Με αυτό τον τρόπο παρέχουμε συμπληρωματικό και δίκαιο εισόδημα, ενθαρρύνουμε τον οικολογικά υπεύθυνο τουρισμό και μοιραζόμαστε τις αξίες και τις ιδέες μας στην στην τοπική κοινότητα. Ένα βιώσιμο μέλλον για τον τόπο μας αποτελεί τον βασικό στόχο του οργανισμού μας. Για εμάς ο βιώσιμος και ο υπεύθυνος τουρισμός δεν αποτελεί μια ακόμη έννοια της εποχής μας αλλά μια κοινή προσπάθεια για την καλλιέργεια της συνείδησης στην τοπική κοινότητα, μια αναγκαιότητα καθώς επίσης και μια διαδρομή που καλύπτεται από επιστημονικότητα και σκληρή δουλειά.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλοι οι συνεργάτες μας που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε κάποια από τις δραστηριότητες μας αποτελούν μέρος του ντόπιου πληθυσμού παθιασμένοι με την περιοχή που ζουν γεγονός που εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στις υπηρεσίες μας. Επιπλέον τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στις βιωματικές δράσεις μας αποτελούν μέρος της τοπικής αλυσίδας παραγωγής ή εμπορίου. Θέλουμε οι ντόπιοι συνεργάτες μας να αμείβονται με το μέγιστο δυνατό και με δίκαιους όρους.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν έχουν μηδενικό ή ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σεβόμαστε και υιοθετούμε τις αρχές και τους περιορισμούς του ΦΔΛ και κατά συνέπεια τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις Natura 2000 και  RAMSAR. Επιπλέον προσεγγίζουμε το ευαίσθητο θέμα της φιλοξενίας σπάνιων πτηνών στην περιοχή μας με ιδιαίτερη λεπτότητα, αποφεύγοντας να είμαστε ιδιαίτερα παραβατικοί στο φυσικό περιβάλλον τους.

Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε το κοινό που επιλέγει να βιώσει τις δραστηριότητες μας ώστε να εκτιμήσουν την περιβαλλοντική αξία του τόπου μας και την σημασία του στην τοπική ανάπτυξη. Μέσω υπεύθυνων πρακτικών τουρισμού επιδιώκουμε στην διατήρηση του σπάνιου οικοσυστήματος που μας περιβάλλει.

Προσπαθούμε να περιορίσουμε την χρήση χαρτιού και πλαστικών στις διαδικασίες του οργανισμού μας και συμπράττουμε δράσεις καθαρισμού των παραθαλάσσιων υγροτόπων μας. Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί ηθική δέσμευση και αναγκαιότητα στις περισσότερες από τις συνεργασίες μας.

Σκοπός μας είναι το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα να μειωθεί στο επιτρεπόμενο δυνατό.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά για την δημιουργία μοναδικών εμπειριών με την τοπική κοινωνία όπως οι κοινότητες των ψαράδων, τοπικοί σύλλογοι, σχολεία και καλλιτέχνες. Η ανάδειξη της τοπικής κοινότητας και η μετατροπή του σε πρωταγωνιστή αποτελούν βασικό στόχο του οργανισμού μας. Στόχος μας η δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης όπου μπορείς να ζεις και να εργάζεσαι.

 

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και αποδέχομαι